ALGEMENE VOORWAARDEN:
HWCO (Health & Wellness Shops) en haar activiteiten onder Karasek Nederand

 • 1 – Definities
  In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  Karasek Nederland: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
  Koper: de wederpartij van , handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf; Karasek Nederland
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Karasek Nederland en koper.
 • 2 – Algemeen
  De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Karasek Nederland en een koper waarop Karasek Nederland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Karasek Nederland , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Karasek Nederland en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Karasek Nederland.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Karasek Nederland en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 • 3 – Aanbiedingen en offertes
  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd en in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven

De door Karasek Nederland gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende zeven dagen, tenzij anders aangegeven. Karasek Nederland is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen zeven dagen wordt bevestigd.

Levertijden in offertes van Karasek Nederland zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers-, en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Karasek Nederland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Karasek Nederland anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Karasek Nederland niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 • 4 – Uitvoering van de overeenkomst
  Karasek Nederland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Karasek Nederland het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Karasek Nederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Karasek Nederland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Karasek Nederland zijn verstrekt, heeft Karasek Nederland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Karasek Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Karasek Nederland is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Karasek Nederland kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Karasek Nederland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door Karasek Nederland of door Karasek Nederland ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Koper vrijwaart Karasek Nederland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

 • 5 – Levering
  Levering geschiedt af magazijn (af fabriek, ex Works).

Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Karasek Nederland deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Karasek Nederland gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

Indien de zaken worden bezorgd is Karasek Nederland gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

Indien Karasek Nederland gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Karasek Nederland ter beschikking heeft gesteld.

Indien Karasek Nederland een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Karasek Nederland schriftelijk in gebreke te stellen.

Karasek Nederland is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Karasek Nederland is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Karasek Nederland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 • 6 – Monsters en modellen
  Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 • 7 – Onderzoek, reclames
  Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen twee dagen na levering schriftelijk aan Karasek Nederland te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen twee weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 1 maand na levering te worden gemeld.

Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Karasek Nederland op de wijze zoals door Karasek Nederland aangegeven.

 • 8 – Vergoedingen, prijs en kosten
  Indien Karasek Nederland met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Karasek Nederland niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

Indien de verhoging binnen een maand na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Karasek Nederland alsnog bereid is de overeenkomst onder de oorspronkelijke condities uit te voeren.”

Karasek Nederland mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten verpakkingsmateriaal of prijsstijging van een van Karasek Nederland’ leveranciers.

De door Karasek Nederland gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 • 9 – Wijziging van de overeenkomst
  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Karasek Nederland zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Karasek Nederland de koper hierover tevoren inlichten.

Indien een vast tarief is overeengekomen zal Karasek Nederland daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

In afwijking van het te dezen bepaalde zal Karasek Nederland geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 • 10 – Betaling
  Betaling dient te geschieden vooraf of uiterlijk bij levering van de goederen, op een door Karasek Nederland aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeen gekomen en schriftelijk aan de koper is medegedeeld. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 5 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Karasek Nederland op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Karasek Nederland heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Karasek Nederland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Karasek Nederland kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 • 11 – Eigendomsvoorbehoud
  Alle door Karasek Nederland geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele goederen in consignatie, ontwerpen, beeldmerken, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Karasek Nederland totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Karasek Nederland gesloten overeenkomsten is nagekomen.

De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Karasek Nederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Door Karasek Nederland geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Voor het geval dat Karasek Nederland zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Karasek Nederland of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Karasek Nederland zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 • 12 – Garantie
  Karasek Nederland garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Karasek Nederland .

De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.

Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Karasek Nederland de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Karasek Nederland, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Karasek Nederland te retourneren en de eigendom aan Karasek Nederland te verschaffen.

De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Karasek Nederland , koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Indien de door Karasek Nederland verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

 • 13 – Incassokosten
  Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.

Indien Karasek Nederland hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 • 14 – Opschorting en ontbinding
  Karasek Nederland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

na het sluiten van de overeenkomst Karasek Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. I geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

Voorts is Karasek Nederland bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Karasek Nederland op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien  Fratellimora de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Karasek Nederland behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 • 15 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken
  Indien Karasek Nederland aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 3 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Karasek Nederland het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

 • 16 – Aansprakelijkheid
  Indien door Karasek Nederland geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Karasek Nederland jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

Indien Karasek Nederland aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 2000 (Zegge: tweeduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Karasek Nederland in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Karasek Nederland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Karasek Nederland toegerekend kan worden;

1: redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

2: Karasek Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3: De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Karasek Nederland of zijn ondergeschikten.

 • 17 – Risico-overgang
  Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.
 • 18 – Overmacht
  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Karasek Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Karasek Nederland niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Karasek Nederland of werkstakingen bij haar leveranciers worden daaronder begrepen.

Karasek Nederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Karasek Nederland zijn verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voorzoveel Karasek Nederland ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Karasek Nederland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 • 19 – Vrijwaringen
  De koper vrijwaart Karasek Nederland voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien koper aan Karasek Nederland informatiedragers, beeldmerken, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software getoetst zijn op virussen en defecten.

 • 20 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Karasek Nederland zich de rechten en bevoegdheden voor die Karasek Nederland toekomen op grond van de Auteurswet.

Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Karasek Nederland tot stand gebrachte ontwerpen, beeldmerken, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Karasek Nederland , ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Alle door Karasek Nederland eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, beeldmerken, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Karasek Nederland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Karasek Nederland behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Karasek Nederland behoudt zich het recht voor, uitgevoerde werkzaamheden, beeldmateriaal, plaatsingen en projecten te vernoemen voor doeleinden t.b.v. referentie, marketing en publicatie zonder enige vorm van compensatie.

 • 21 – Geheimhouding
  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Karasek Nederland gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Karasek Nederland zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Karasek Nederland niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 • 22 – Niet-overname personeel
  De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Karasek Nederland , medewerkers van  Fratellimora of van ondernemingen waarop Karasek Nederland ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 • 23 – Geschillen
  De rechter in de vestigingsplaats van Karasek Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Karasek Nederland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 • 24 – Toepasselijk recht
  Op elke overeenkomst tussen Karasek Nederland en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 25 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

-/–

Neem contact op

Via deze link kunt u ons snel een e-mail sturen. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Not readable? Change text. captcha txt
0